Orgány, instituce a ostatní subjekty EU

Image result for eobcan.cz

Orgány, instituce a ostatní subjekty EU

OBSAH STRÁNKY

Orgány a instituce EU – základní informace

Struktura orgánů EU

Orgány EU tvoří unikátní systém:

  • globální priority Unie stanovuje Evropská rada, na jejíž zasedáních jednají hlavy členských států a čelní představitelé Unie
  • občany členských států zastupují přímo volení poslanci Evropského parlamentu
  • zájmy Evropské unie jako celku střeží Evropská komise, jejíž komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy
  • vlády členských států hájí své zájmy v Radě Evropské unie

Směr politiky

Evropská rada určuje obecné politické směřování EU – ale nemá pravomoc přijímat právní předpisy. Tvoří ji předseda – v současné době Charles Michel – hlavy států a představitelé vlád členských zemí, předseda Evropské komise. Zasedá minimálně dvakrát do roka v rámci několikadenního summitu.

Legislativní proces

Do tvorby právních předpisů jsou zapojeny především 3 orgány:

  • Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen
  • Rada Evropské unie, která se skládá ze zástupců jednotlivých členských států. Předsednictví v Radě si členské státy předávají.
  • Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku.

Uvedené tři instituce společně vytváří prostřednictvím tzv. běžného legislativního postupu (známého dříve pod názvem spolurozhodování) politiky a právní předpisy, které platí v celé EU. V zásadě je to Komise, kdo navrhuje nové zákony, přičemž Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly.

Rozhodovací proces v EU – další informace o tvorbě právních předpisů EU

Přehled států předsedajících Radě EU

Jiné orgány a instituce EU

Důležitou úlohu plní také

Práva a povinnosti těchto orgánů jsou stanoveny ve Smlouvách, jimiž se řídí veškerá činnost Unie. Smlouvy stanoví pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat. Smlouvy odsouhlasili prezidenti a/nebo předsedové vlád členských zemí a ratifikovaly jejich parlamenty.

Pro EU pracuje řada dalších institucí a subjektů, které vykonávají specializované funkce:

Viz takéPředsedové orgánů EU – jaké jsou jejich úkoly?Diplomatické mise akreditované v EUStálá zastoupení členských států při EUVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN•••Ke staženíEvropská unie – Co je a co dělá